• ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร

Office Provincial Commercial Affairs Yasothon

การจดทะเบียน (นิติบุคคล)

10 มี.ค. 2565 อ่าน [8]

...
การจดทะเบียน (นิติบุคคล)

การจดทะเบียนบริษัทจำกัด
https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1189
กาจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด
https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1191


ห้างหุ้นส่วนจำกัดและห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1197
สมาคมการค้า หอการค้า https://www.dbd.go.th/more_news.php?cid=1193


หรือเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังวัดยโสธร ชั้น 1 กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า  โทร : 045 - 586113  FAX : 045 - 586113

ระบบจองคิวออนไลท์ 
https://moconline.moc.go.th/qonline/


งานบริการ e-Service

นำส่งงบการเงิน (e-Filing)
https://efiling.dbd.go.th/efilingweb/


จดทะเบียนนิติบุคคล
https://ereg.dbd.go.th/ERegistMemberWeb/nonmemberpages/home.xhtml

จองชื่อนิติบุคคล
https://ereg.dbd.go.th/InterRsvWeb/memberpages/login.xhtml

จดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจ 
https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/

หนังสือรับรองข้อความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว้ของธุรกิจต่างด้าว
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml

รับรองเอกสารสมาคมและหอการค้า
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml

รับรองสำเนาเอกสารกิจการร่วมค้าและนิติบุคคลต่างประเทศ
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml

หนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ
https://ecert.dbd.go.th/e-service/index.xhtml

ต่ออายุใบอนุญาตผู้บังคับหลักประกัน
https://esecured.dbd.go.th/esecure-home/
ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

  result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array
 • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์