Header Image
พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการฯ
watermark

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยโสธร โดยนางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการของคณะผู้ตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบที่ 1 เพื่อประชุมติดตามมาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกหนี้รายย่อยตามนโยบายรัฐบาล การตรวจติดตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถให้กับประชาชน และตรวจติดตามงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีนายนพพร บุญแก้ว ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 14 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายชำนาญ ชื่นตา ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 14 นายวุฒิพล ทับธานี ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ นายศิวเรศ ธรรมวิเศษ ผู้แทนผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน และนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ/หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร (หลังใหม่)


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,182