Header Image
โครงสร้างบุคลากร
watermark

โครงสร้างบุคลากร


นางสาวนงค์นุช อุดมคำ
พาณิชย์จังหวัดยโสธร

กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานนางสาววิเศษลักษณ์ ใจกุม
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ


นายณัฐพล บุบผามาลา

นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายเมตตา กรุณา

นางสาวจิรารัตน์ รดารงค์
เจ้าพนักงานการพาณิชย์ชำนาญงาน

นางพิมพ์ลภัส วิบูลยทรัพย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเบญจพร แสงสว่าง
นักจัดการงานทั่วไป

 นายเมตตา กรุณา

นางจิราภรณ์ บุญทวี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 นายเมตตา กรุณา

นางบุญล้น พินทรัพย์
เจ้าหน้าที่ดัชนี  อำเภอเมือง

 นายเมตตา กรุณา

นายจุติศักดิ์ บุญทวี 
เจ้าหน้าที่ดัชนี  อำเภอกุดชุม

 นายเมตตา กรุณา

นายอานนท์ นามวิเศษ
เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเศรษฐกิจฯ

 นายเมตตา กรุณา

นายปริญญา กุหลาบขาว
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นายณรงค์กรณ์ แก้วภักดี
พนักงานขับรถยนต์

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวพรรทิวา ชมวนา
พนักงานทำความสะอาด

กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า


นายเมตตา กรุณา

ว่าที่ ร.ต.ต่อพงษ์ บวรพงษ์สกุล
หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวสุติมา มนต์ดี
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 นายเมตตา กรุณา

นายวิริยะ เทพมณี
พนักงานขับรถยนต์ (ลูกจ้างประจำ)

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวรัชฎาพร มัชฌิมา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

กลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด

 

 นายเมตตา กรุณา
นางทัศวรรณ สายศรี

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ

นายเมตตา กรุณา
นางสาวประภัสวรรณ สวัสดิ์วงษ์
นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ

 

นายเมตตา กรุณา
นายพักตรา รัตน์อนันท์

เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 


นางสาวพรพิมล สระสุศรี
เจ้าหน้าที่โครงการร่วมค้าเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

 

 

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวมลยุพา แก้วดวงใหญ่ 
จนท.โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัดฯ

 

 

 

 

กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า


 นายเมตตา กรุณา

นางสาววิลาสินี  สิงหภักดี
หัวหน้ากลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ

 นายเมตตา กรุณา

นางสาวเรวดี ทาระธรรม
นักวิชาการพาณิชย์ (ด้านบัญชี)

 นายเมตตา กรุณา

นางณัฎฐนิชา ทองศรีน้อย
เจ้าพนักงานธุรการ

 

 
 

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,245