Header Image
พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด ครั้งที่ 2/2567
watermark

นางสาวนงค์นุช อุดมคำ พาณิชย์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ครั้งที่ 2/2567 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ณ ห้องประชุมยศสุนทร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดยโสธร โดยมี นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ เข็มเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร นายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ทั้งนี้ สำนักงานฯ จัดให้มีการมอบรางวัลผลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย (ระดับจังหวัด) ประจำปี 2567 จังหวัดยโสธร โดยจำแนกออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด้วย

ประเภทเกษตรกรรายบุคคล จำนวน 4 รางวัล ดังนี้

1. รายวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางมยุรี เมฆมล

2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ นายเตียง สาระชู

3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ นายกำจร โพธิ์ศิริ

4. รางวัลชมเชย ได้แก่ นายวินัย ทาระขจัด

ประเภทสถาบันเกษตรกร จำนวน 3 รางวัล

1. รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านนาจาน อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร

2. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มแปลงใหญ่ข้าวบ้านนาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร

3. รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้แก่ กลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

 ในการนี้ ได้รับประกาศนียบัตร โล่ พร้อมเงินรางวัล โดย นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกียรติเป็นผู้มอบฯ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
starstarstarstarstar
จำนวนการเข้าชม : 37,220